Board logo

标题: 收入操纵的九大陷阱及其防范对策(上) [打印本页]

作者: bingning    时间: 2011-7-4 15:03     标题: 收入操纵的九大陷阱及其防范对策(上)

0kUuvWbz.rar (255.25 KB)


附件: 0kUuvWbz.rar (2011-7-4 15:02, 255.25 KB) / 下载次数 77
http://bbs.accaspace.com/attachment.php?aid=16608&k=5cdb51b9b1bbcff732ec9346d3b757e5&t=1597488134&sid=dtB351
作者: xuzhiguang    时间: 2012-10-29 19:12

找不到(下)了,收入是审计当中的难点和重点啊。




欢迎光临 ACCA论坛 (http://bbs.accaspace.com/) Powered by Discuz! 7.2